Wnioski o udzielenie kredytu preferencyjnego w ramach Programu Rodzina na swoim można składać w instytucjach finansowych udzielających kredytów preferencyjnych tylko do 31 grudnia 2012 r.

W świetle rządowych zapowiedzi na przełomie 2013/2014 ma pojawić się program Mieszkanie dla Młodych.

© 2010-2011. BANKIER Punkt Przyjmowania Opłat.  Projekt, administracja: J. Michlak
  Nowa strona 1                                                                       
 

Program "Rodzina na swoim".

Warunki i zasady obowiązujące przy kredytach z dopłatami Skarbu Państwa 

Kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach Rządowego programu "Rodzina na Swoim" polega na tym, iż część należnych Bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty pokrywana jest przez Skarb Państwa (dopłaty do oprocentowania realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego).  

Kredyt jest udzielany na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) z późn. zm.

 

 

 

 

 

Dla kogo?

Zgodnie z ustawą, kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu "Rodzina na swoim" przewidziany jest dla:

 

 • dla małżeństw (bez względu na to czy posiadają dzieci);
 • dla osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno:
  • małoletnie dziecko,
  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
  • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 

 

 

Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt w ramach programu Rodzina na swoim, muszą posiadać zdolność kredytową - pozwalającą na spłatę pełnych rat kredytu (rat nie pomniejszonych o dopłatę do odsetek). Kredyt jest przeznaczony dla osób, które nie są lub nie były stroną innej umowy mieszkaniowego kredytu preferencyjnego.

Jeśli w ocenie instytucji udzielającej kredyty z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu "Rodzina na swoim" docelowy kredytobiorca (tj. małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada wymaganej zdolności kredytowej, do umowy o kredyt preferencyjny mogą przystąpić inne osoby, które są spokrewnione lub spowinowacone z docelowym kredytobiorcą (np. rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, teściowie, krewni).

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy kredytobiorca (oboje małżonków, bądź osoba samotnie wychowująca dziecko) w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • najemcą lokalu mieszkalnego;

 Osoba ubiegająca się o kredyt w ramach programu Rodzina na swoim, równocześnie z zawarciem umowy kredytu składa pisemne oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków.

Z dopłat mogą skorzystać osoby (będące nejemcami lokalu mieszkalnego lub którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego), które w momencie zawierania umowy kredytu preferencyjnego, zobowiążą się pisemnie do:

  • wypowiedzenia członkowska w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa,
  • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Przeznaczenie kredytu.

Kredyt preferencyjny może być przeznaczony na:

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego któremukolwiek z kredytobiorców w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
 • budowę domu jednorodzinnego, 
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
"Rodzina na swoim"
Źródło informacji: www.RodziNaSwoim.pl
Więcej informacji na:  www.RodziNaSwoim.pl